[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

           อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

Print
6801

Categories

Archive