Montawan / 5 มีนาคม 2561 / Categories: สมัครงาน

[ข่าวรับสมัครงาน] ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2513

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านไฟฟ้า หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ โยธา ก่อสร้าง ฯลฯ อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

          โดยเปิดรับสมัคร บัดนี้ - 28 มีนาคม 2561 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415, 18418 หรือลิงค์ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27759

Print
8628

Categories

Archive