2 มี.ค. 2018

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการเรียนรู้ และ ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต ร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน STEM Education “International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)” ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) กรุงเทพฯ เปิดรับผลงานบัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ www.istem-ed.com

Print

Number of views (648)      Comments (0)

Tags:

x

Archive