Montawan / 2 มีนาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการเรียนรู้ และ ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต ร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน STEM Education “International STEM Education Conference ครั้งที่ 3 (iSTEM-ed 2018)” ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) กรุงเทพฯ เปิดรับผลงานบัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ www.istem-ed.com

Print
8228

Categories

Archive