Montawan / 2 พฤษภาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 : กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR

          ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการหลักสูตร เข้าร่วม "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 : กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR" ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้ำสะอาด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร.18416

Print
7634

Categories

Archive