รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2560

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2560”

          โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม เป็นผู้มอบในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Print
9692

Categories

Archive