รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)

6

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และนางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4" ในโอกาสได้รับ "รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          จากผลงานวิจัย เรื่อง “การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพประกอบทั้งหมดและรายละเอียด ดังลิงค์ . https://drive.google.com/drive/folders/13WMtMwt25TdmOkGuez_qCTIMvvCXLtgd

Print
6863

Categories

Archive