Montawan

โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดี เข้าร่วม "โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (*พิธีเปิด ณ โถงชั้น 3B อาคาร 19)

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : บุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อโปโลคณะ
(สีเหลือง) เข้าร่วมฯ

Previous Article โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด
Next Article ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
Print
721

x

Archive