Montawan / 27 กรกฎาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมวิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมวิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1" ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.45 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-401, 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

         - กำหนดการ

------------------------------

--
รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18432, 18446

Print
7940

Categories

Archive