Montawan / 31 กรกฎาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักงานหัวหน้างาน และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน"

         ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.15 - 16.30 น. ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

        - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
8408

Categories

Archive