Montawan / 28 สิงหาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ สมัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้งฯ และไม่เป็นผู้บริหาร) สมัครเป็น “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป" เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยขอรับใบสมัครเเละยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ทีี่ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

          *ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งฯ) ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว)

          หากในวันดังกล่าวฯ ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ สามารถทำการเลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

Print
2962

Categories

Archive