Montawan / 30 สิงหาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์เก่า/บุคลากรเก่า คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561" ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ดังนี้ 

          1. รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย สังกัดภาควิชาเคมี
          2. รองศาสตราจารยเ์ฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          4. นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช สังกัดสำนักงานคณบดี
          5. นางสาวลัดดา นี้ละไทย สังกัดสำนักงานคณบดี

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18445

Print
6892

Categories

Archive