โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

สถานะของทุน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 60)
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท - เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 60)

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงาน ในต่างประเทศ โดยขอรับทุนอื่น
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย