ข้อมูลสำหรับนิสิต

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
  ปฏิทินการศึกษา ปี 2560
  คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
  ปฏิทินการศึกษา ปี 2560
  ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติอื่น ๆ
  แบบฟอร์มต่าง ๆ

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรกศ.ม. ประจำปีการศึกษา 2560

  คู่มือฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560

แผนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ศษ 532 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
  ศษ 533 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

โดยมีแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

  แบบ ศษ 532-1 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา)
  แบบ ศษ 532-2 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา)
  แบบ ศษ 532-3 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ)
  แบบ ศษ 532-4 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง)
  แบบ ศษ 532-5 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

  แบบ ศษ 533-1 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา)
  แบบ ศษ 533-2 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา)
  แบบ ศษ 533-3 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ)
  แบบ ศษ 533-4 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง)
  แบบ ศษ 533-5 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์)

ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตศึกษา

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03
แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารดาวน์โหลด

สมอ.08 (แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกผลการตัดเกรด
 
รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สรุปผลแบบประเมิน (ปีการศึกษา 2560)

 แบบแสดงความคิดเห็นศิษย์เก่า ชุดที่ 1 (pdf)
 แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอน ชุดที่ 2 (pdf)
 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ชุดที่ 3 (pdf)
 แบบการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4 (pdf)