ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

2. ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้และการวิจัยในระดับสากล

4. ค่านิยม (Core Values)

S    Scientific Excellence             
C    Corporate and Social Responsibility    
I     International Recognition   

5. พันธกิจ (Mission)

1.    ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.    พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3.    บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4.    บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
5.    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างงานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษา ที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ


1. ปรัชญา (Philosophy)
           การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

2. ปณิธาน (Pledge)
         มุ่งมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตร-ศึกษา ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ

3. ค่านิยม (Core Values)  
     3.1 ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง
     3.2 ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความสำคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
     3.3 ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ควรยึดถือปฏิบัติ
     3.4 ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

4. คุณลักษณะ (Character)
       บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน

5. สมรรถนะหลัก (Core Competency)

S Sensitive     พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
C Competent     รอบรู้ในศาสตร์
I Integrated     บูรณาการทุกส่วน
E Ethics     ภายใต้จรรยาบรรณ
N Network     ร่วมสร้างเครือข่าย
C Cognition     ใฝ่หาความรู้
E Efficiency     เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
S Simplicity     เรียบง่าย
W Work Hard     ทำงานหนัก
U Unity     เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


6. วิสัยทัศน์ (Vision)

    คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

7. พันธกิจ (Mission) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้
        7.1 ผลิตบัญฑิตที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ชุมชน
        7.2 วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
        7.3 บริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        7.4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
        7.5 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
        8.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
        8.2 สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล
        8.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการ
        8.4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

9. นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (Policy and Direction Faculty of Science) 
    คณะวิทยาศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ควรจะพัฒนาในเชิง “คุณค่า” เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่
        9.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        9.2 องค์กรที่มีความพอเพียงและคุณธรรม
        9.3 องค์กรที่เป็นที่พึ่งของสังคม