ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ

ปรัชญา (Philosophy)
          
การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน์ (Vision)
          
“เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม”

พันธกิจ (Mission)
          
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
          3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Values)
          Sharing      การแบ่งปัน ร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กร       
​​​​​​​          Caring       การเอาใจใส่ ดูแลให้คําปรึกษาที่ดีแก่นิสิตและระหว่างบุคลากรด้วยกัน การให้ความสําคัญต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
​​​​​​​          Integrating การบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือทําให้ดีขึ้น เช่น การบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการขามศาสตร์

วัฒนธรรม (Culture)
          
ร่วมมือร่วมใจ ทำงานบนพื้นฐานของเหตุผล

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
          ​​​​​​​CC1: การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          ​​​​​​​CC2: การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเชิงลึกในระดับสากล   
          ​​​​​​​CC3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)
          ​​​​​​​SC1: การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
          ​​​​​​​SC2: การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และการสร้างนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
          ​​​​​​​SC3: การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะ          ​​​​​​​
          
SC4:
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับการบริหาร (MIS)

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
          ​​​​​​​SA1: ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยที่มีความหลากหลาย
          ​​​​​​​SA2: การมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ