การจัดการความรู้ (Knowlegde Managament)

KM

          การจัดการความรู้ (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น

ที่มา วิกิพีเดีย

เอกสาร GoingLean@SWUScience : docx | pdf
รายงานผลการดำเนินงาน : docx | pdf

สาระน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lean

Lean Government : แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดความสูญเสีย 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง e-Service
Lean กับ Six Sigma : Lean เป็นการลดความสูญเปล่า (Waste) Six Sigma เป็นการลดความผันแปร (Variation) 
Lean Management


คู่มือแนวปฏิบัติ การเขียนโครงการ

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor

เอกสารประกอบการบรรยาย ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ATutor)
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor (กรุณา Login ด้วย Account GAFE ของ Buasri)
 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor

การวัดและประเมินผล

แนวปฏิบัติที่ดี การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "การวัดและประเมินผล"
              (โดย ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์)


 


 กรอบและทิศทางการวิจัย

 เอกสารประกอบการบรรยายทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
 กรอบและทิศทางการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 - 2562 
 แนวปฏิบัติที่ดี การขอทุนวิจัยตามกรอบและทิศทางการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีในการเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา “Best practice on how to give a presentation for a conference”
              (โดย ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์)


 แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข้อเสนอโครงการ
 การนำไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 คู่มือ E-Meeting
 แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม (E-Meeting) (กรุณา Login ด้วย Account GAFE ของ Buasri)
 แนวปฏบัติที่ดีการ export file รายงานการประชุม

 แนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงจดหมายข่าว (Science News) คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานย่อยแบบอัตโนมัติ
            (โดย มณฑวรรณ ช่อชมเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

 คู่มือการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่ดีประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
            (โดย สัญญา พาลุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 1. คณะวิทยาศาสตร์ได้สำรวจประเด็นความรู้ จากแบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
 2. นำผลสำรวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
 3. กำหนดประเด็นความรู้
  • ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบ  กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนิสิตด้านการศึกษา
  • ด้านวิจัย เทคนิคการเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรงานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรและนิสิต
  • ด้านการปฏิบัติงาน การนำสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารองค์กร กลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์
 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์
  • ด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเรื่องการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
  • ด้านวิจัย จัดกิจกรรมเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

 1. สำรวจประเด็นความรู้จากนิสิต บุคลากร ในคณะวิทยาศาสตร์
 2. กำหนดประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณทิต ด้านการวิจัย และ ด้านอื่นๆ
ด้าน ประเด็นความรู้
การผลิตบัณฑิต
 1. การออกข้อสอบ
 2. การนำไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน *
 3. การทวนสอบ *
 4. การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัย
 1. การวิจัยในชั้นเรียน *
 2. การขอทุนวิจัย
 3. การเขียนบทความวิจัย
 4. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 5. กรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *
การปฏิบัติงาน การนำไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดประชุม *
คู่มือ e-meeting
 

* ประเด็นความรู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการประจำคณะ