หัวหน้าหน่วยวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ของหัวหน้าหน่วยวิจัย : Google Scholar

ผลงานที่น่าสนใจของหน่วยวิจัย :

     ชุดตรวจไวรัสกับแบคทีเรียในกุ้ง Q-Test ,  Ve-Briosis ของบริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด

     ชุด ShrimpCheck ของบริษัท Speedy Assay

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : Biotechnology SWU


หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ของหัวหน้าหน่วยวิจัย : Google Scholar

ผลงานที่น่าสนใจของหน่วยวิจัย : 

           [SWU Innovation and Research] Ep.1 "More's Coffee กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ" ด้วยผลิตผลนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย โดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผสมผสานระหว่างกาแฟและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน หัวหน้าหน่วยวิจัย Coffee innovation research unit มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการหมักกาแฟอาราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย - ขอบคุณข้อมูลจาก PRswu

 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : More’s Coffee


 

 

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ

บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ของหัวหน้าหน่วยวิจัย : Google Scholar

ผลงานที่น่าสนใจของหน่วยวิจัย : An application of miniaturized electrochemical sensing for determination of arsenic in herbal medicines

   ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : ...


หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ของหัวหน้าหน่วยวิจัย : Google Scholar

ผลงานที่น่าสนใจของหน่วยวิจัย : 

   ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ :