เครื่องมือวิเคราะห์เชิงเคมี

ภาควิชาเคมี

GAS Chromatograph (GC)

GAS Chromatograph (GC)
ยี่ห้อ / Brand : SHIMUDZU
รุ่น / Model : GC-2014
ดีเทคเตอร์ / Detector : Flame Ionization Detector (FID)
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการแยกสารผสมตามความแตกต่างของน้ำหนักโมเลกุล จุดเดือด โครงสร้างของสาร และสมบัติทางเคมี เมื่อสารที่ต้องการวิเคราะห์ผ่านเข้าสู่เครื่อง GC สารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 350 °C
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

 

GAS Chromatograph (GC)

GAS Chromatograph (GC)
ยี่ห้อ / Brand : SHIMUDZU
รุ่น / Model : GC-2014
ดีเทคเตอร์ / Detector : Flame Ionization Detector (FID)
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการแยกสารผสมตามความแตกต่างของน้ำหนักโมเลกุล จุดเดือด โครงสร้างของสาร และสมบัติทางเคมี เมื่อสารที่ต้องการวิเคราะห์ผ่านเข้าสู่เครื่อง GC สารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 350 °C
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

 

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
ยี่ห้อ / Brand : Hewlett Packard
รุ่น / Model : 1100
ดีเทคเตอร์ / Detector : Multiple Wavelength Detector (MWD), Fluorescence Detector (FLD)
รายละเอียด / Description : ใช้ในการวิเคราะห์สารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการแยกสารผสมตามสมบัติทางเคมี เช่น ความมีขั้ว ขนาดโมเลกุล เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ได้กับสารประเภทสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ทุกประเภทที่มีสถานะของเหลว และสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี

 

ภาควิชาชีววิทยา

Rotavapor

Rotavapor
ยี่ห้อ / Brand : BUCHI
รุ่น / Model : R-100
รายละเอียด / Description : - ใช้เพื่อการถ่ายและควบแน่นการทำละลายและสารแขวนลอย
- การสังเคราะห์และสกัดบริสุทธิ์สารเคมี
- การตกผลึกซ้ำ
- การทำแห้งสารในรูปผงและเกล็ด
- การรีไซเคิลและการเพิ่มความเข็มของตัวทำละลาย
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 7 ห้อง 703

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
ยี่ห้อ / Brand : SHIMADZU
รุ่น / Model : HPLC LC-10Avp
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง
- ใช้สำหรับวิเคราะห์หาชนิดสารและปริมาณสาร โดยใช้หลักการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง
- สามารถวิเคราะห์สารได้หลายชนิด เช่น สารอินทรีย์ สารประกอบทางชีวภาพ พอลิเมอร์ สารประกอบที่เสียสภาพได้ง่าย สารประกอบที่ระเหยยาก ไอออนขนาดเล็ก
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1216 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Gas Chromatograph (GC)

Gas Chromatograph (GC)
ยี่ห้อ / Brand : SHIMADZU
รุ่น / Model : GC-17A
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับวิเคราะห์กลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ง่าย (Volatile Organic Compounds) และกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถระเหยได้ปานกลาง (Semi-Volatile Organic Compounds)
- ใช้สำหรับแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารในสภาวะแก๊ส
- สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1216 ชั้น 12 ตึก 19

 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง
ยี่ห้อ / Brand : METTLER
รุ่น / Model : S-20K
รายละเอียด / Description : สำหรับวัดความเป็นกรดด่าง
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914