เอกสารเกี่ยวกับนิสิต

เอกสาร ดาวน์โหลด
คำร้องขอถอนรายวิชา (กบ.116)
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (กบ.112)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ (ทบ.113)
คำร้องขอเรียนแทน (กบ.110)
คำร้องทั่วไป (กบ.110)
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ปี 1)

 

เอกสารเกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
แจ้งขั้นตอนและแบบฟอร์มในการขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

 

เอกสารเกี่ยวกับอาจารย์

เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561
สมอ.08 (แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกผลการตัดเกรด pdf / excel
คู่มือการใช้งานระบบรับทราบหลักสูตร ระดับสถาบัน (CHECO)