เอกสาร ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ ก.พ.อ.

     -  การกำหนดตำเเหน่งชื่อสาขาวิชาเเละเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ. 2562

 

แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอผลงานเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์  
1. แบบฟอร์ม ก.พ.ว.มศว 01

2. ผลงานวิชาการ

     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ)

     - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วิจัย/ผลงานอื่น ๆ)

     - คำจำกัดความของผลงานวิชาการ

 

3. เอกสารประกอบการสอน
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง
9. กจ.23 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารและแบบเสนอวาระ
10. บันทึกข้อความขอเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
   เพื่อขอรับการประเมินผลการสอน