คู่มือ

คู่มือและเอกสารต่าง ๆ

        คู่มือบันทึกผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระบบ HURIS
        คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online

ระดับหลักสูตร

        คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)
        คู่มือ Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors
        คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
        คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)
        คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ระดับคณะ
        คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปี 2558-2561 (Queue3)
        คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 (TQA)
        คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 (TQA)