คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Queue1 & Queue2)
  คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Tier 1 : สกอ. และ Tier 2 : สกอ. TQR
  รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 
  ระบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (https://survey-grad.swu.ac.th)


เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Tier 1 (จากเว็บไซต์ qd.swu.ac.th)

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
     - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  แบบ มคอ.7
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (AS3)
     - เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

     - เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558


 

แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2561)
แบบประเมิน Link ทำแบบประเมิน / QR Code
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร

แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่
   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบประเมิน : คลิกที่นี่
QR Code :
Response ของแบบประเมิน : คลิกที่นี่

(*กรุณา log in ด้วย account GAFE หรือ @g.swu.ac.th ก่อนดู response)

แบบสอบถาม/แบบประเมินอื่น ๆ
   คลิกที่นี่