ข่าวสารคณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว


  สำรวจของเสียอันตรายภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2565

- คณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยฯได้จัดส่งแบบสำรวจปริมาณของเสียอันตรายในคณะวิทยาศาสตร์ มศว เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2565 ขอให้ท่านส่งข้อมูลภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565
- แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลห้องปฏิบัติการ, ประเภทของเสียชนิดของแข็ง, ประเภทของเสียชนิดของเหลว, ประเภทของเสียอันตรายชนิดพิเศษ, กระดาษเอกสารที่ต้องการทำลาย
- ขอให้ท่านกรอกข้อมูลโดยจำแนกประเภทของเสียตามแผนผังการแยกประเภทของเสีย คณะวิทยาศาสตร์ มศว
     คลิ๊กลิงค์เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
- เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้ว ทางผู้ประสานงานจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการดำเนินการขนของเสียในห้องปฏิบัติการของท่านมาที่จุดรวมของเสียของคณะ ผ่านอีเมลล์ที่ลงทะเบียน


 14 มิถุนายน 2565 ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกท่าน ดังนี้ 

1. ขอให้ทุกท่านทำการขนย้ายของเสียในห้องปฏิบัติการของท่าน มาวางไว้ที่จุดรวมของเสียของคณะวิทยาศาสตร์ (โถงอาคาร 19) ได้ตั้งแต่วันที่ 14-24 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งกำจัดต่อไปค่ะ  (หมายเหตุ สำหรับกระดาษยังไม่รับไปกำจัดค่ะ เนื่องจากปริมาณไม่เพียงพอที่บริษัทจะมารับไปกำจัด) 

2. ในการจัดวางของเสียที่จุดรวมของเสียอยู่ที่โถงอาคาร 19   ขอให้ท่านแยกของเสียตามชนิดตามชนิดของของเสีย โดยวางของเสียให้ตรงช่องที่กำหนดไว้ (ตามรูป)  ของเสียที่ทุกท่านนำมาจัดวางขอความกรุณาติดฉลากป้ายประเภทของของเสียที่ถังให้ชัดเจน   โดยท่านสามารถ download ได้จาก https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20248&language=th-TH

3. กรุณาชั่งน้ำหนักของเสียแต่ละชนิดและบันทึกลงในแฟ้มที่จัดเตรียมไว้ให้ตามภาควิชา (ถุงมือ  ตาชั่ง และแฟ้มบันทึกน้ำหนักของเสียวางอยู่ที่โต๊ะหน้าขาว) อนึ่งหากจำนวนของเสียที่ท่านนำมาส่งกำจัดไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้ในระบบก่อนหน้านี้ ขอความกรุณาให้ท่านช่วยอัพเดทข้อมูลในระบบผ่านลิงค์นี้ด้วยนะคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT0k4ySInwxKy0ZElkVzW-tu6DljRF_IQMSSoxnQvBByw1AQ/viewform?usp=pp_url       

4. สำหรับของเสียชนิดพิเศษที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน (HAZ1) กรุณาทำการนึ่งฆ่าเชื้อ (ที่อุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส ไมต่ำกว่า 15 นาที่) ก่อนส่งกำจัด 

5. หากท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการส่งกำจัดของเสียอันตราย ท่า่นสามารถเข้ามาสอบถามกับทางผู้ประสานงานได้ ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-10.00 น.ผ่า่นโปรแกรม google meet ทางลิงค์ https://meet.google.com/bcg-kdht-uys ‬ 

ขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ

คณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ 

- (ไฟล์ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย  

-ผังการแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ :  

- การจัดแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 

  ภาพสถานที่ที่จัดเตรียมเพื่อรอรับของเสียจากภาควิชา โถงชั้น 1 อาคาร 19

 
 

***(ไฟล์ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย  )  ปริ้นแล้วติดที่ภาชนะบรรจุของเสียทุกอัน ก่อนการนำมาวาง***

  คณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยฯได้จัดส่งแบบฟอร์มการสำรวจห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้สารเคมีให้แก่ภาควิชาฯและหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและร่วมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มศว

กิจกรรม - อบรม

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์

- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 15-325 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์.
--วาระประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย คณะวิทย์ .pdf
--รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย คณะ.pdf
--ร่างแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติก.pdf

คู่มือ ESPReL

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ :
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
[Lab Safety Inspection Manual, Second Edition]
 

คู่มือ ChemInvent

  คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับผู้ดูแลระบบ :

แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ ESPReL

  • ข้อมูล Checklist  ห้องปฏิบัติการ ESPReL

  • ฯลฯ

https://elearning-labsafety.nrct.go.th/step-learning

 

 

 

 

 


ตามมติที่ประชุมประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

 ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย :
การจัดแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
ผังการแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ :

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มศว :

 

 

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี จัดทำโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปฏิบัติการเคมีแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  จัดทำโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ