ข่าวสารคณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 ตามมติที่ประชุมประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ
                              

 1 ธันวาคม 2563 งานจัดการของเสียคณะวิทยาศาสตร์แจ้งภาควิชาทราบ จุดรวมของเสียรอนำส่ง : บริเวณโถงชั้น1 อาคาร 19 ให้ภาควิชาฯนำของเสียมารวมในที่ที่จัดเตรียมไว้ภายใน วันที่ 2-7 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทจะมารับไปทำลายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ไฟล์ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย  )  , ผังการแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ :  , การจัดแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 

  ภาพสถานที่ที่จัดเตรียมเพื่อรอรับของเสียจากภาควิชา โถงชั้น 1 อาคาร 19

***(ไฟล์ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย  )  ปริ้นแล้วติดที่ภาชนะบรรจุของเสียทุกอัน ก่อนการนำมาวาง***

  คณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยฯได้จัดส่งแบบฟอร์มการสำรวจห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้สารเคมีให้แก่ภาควิชาฯและหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและร่วมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มศว

  คณะกรรมการดำเนินการความปลอดภัยฯได้จัดส่งแบบฟอร์มการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้สารเคมีให้แก่ภาควิชาฯและหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อสำรวจของเสียอันตรายภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563 Link: แบบฟอร์ม   

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี จัดทำโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปฏิบัติการเคมีแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  จัดทำโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ ESPReL

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ :
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :

คู่มือ ChemInvent

  คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการสารเคมี (ChemInvent2015): สำหรับผู้ดูแลระบบ :

เอกสารประกอบการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

 ป้ายติดถังแบ่งประเภทของเสีย :
การจัดแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
ผังการแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ :

เอกสารสำหรับจัดทำฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มศว :