EasyDNNNews

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

  • 1 กรกฎาคม 2564
  • Author: Montawan
  • Number of views: 1314
  • 0 Comments

ดาวน์โหลดเอกสาร : 
1. ประกาศรับข้อเสนอ KM 65
2. เอกสารประกาศรับทุน

 

Print