EasyDNNNews

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

          เนื่องด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ เครือข่ายอุดมศึกษาต่างๆ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการจิจัย จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

          กำหนดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 02-374-4252

Print
Rate this article:
No rating
8521