EasyDNNNews

การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

- ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ URMS ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.
- นำส่งเอกสารขอสมัครรับทุน มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น

RSS
245678910Last