องค์ความรู้ของฝ่ายวิจัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
  แนวทางการตีพิมพ์ ในวารสาร Tier 1
  แนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
  การเขียนผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
  การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  การสร้างงานนวัตกรรม