ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
เมื่อส่งข้อมูลแล้ว โปรดรอการตอบกลับจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ( puenisara  g.swu.ac.th)
( template ข้อเสนอโครงการ : doc)
* วิธีกรอกข้อมูล *


1. จัดทำข้อเสนอโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนจัดโครงการ
2. จัดเตรียมรายการข้อมูลวัสดุที่ประสงค์จัดซื้อ และส่งข้อมูลให้กับผู้ประสานงานฯ ก่อนจัดโครงการ
โดยใบเสร็จให้ออกในนามศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย ดังรูป

3. จัดส่งภาพการจัดโครงการให้กับทางศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
และคณะฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ขอความร่วมมือ ไม่ใช่ความจำเป็นหลัก)
4. จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประสานงานฯ เพื่อทำการเบิกจ่าย
5. จัดส่งเอกสารปิดโครงการให้กับผู้ประสานฯ เพื่อปิดโครงการ