en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับร่าง)
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับร่าง)

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับร่าง)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ขอเชิญ สมัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
ขอเชิญ สมัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

ขอเชิญ สมัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. และ ใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการ

 

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 17 และ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 19-1815 และ 19-1803 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19

RSS
First2Lastผลงาน/รางวัล

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข่าวแสดงความยินดี] ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

RSS
123Last

ภาพกิจกรรมล่าสุด

24 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 2) โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561 (ใส่บาตร) การประชุมหาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้ได้รับทุน