1. แบบสอบถามการนำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนวปฏิบัติในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA” ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. แบบสอบถามความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่า

5. แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อการทำงานของบุคลากร

6. แบบสอบถามความคาดหวังของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มศว

7. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการต่อสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 1/2561)

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0