1. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. แบบสอบถามความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่า

4. แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อการทำงานของบุคลากร

5. แบบสอบถามความคาดหวังของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มศว

6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการต่อสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 1/2561)


Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128


This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0