แบบประเมิน/แบบสอบถามของคณะวิทยาศาสตร์

(กรุณาเปิดแบบประเมินผ่าน web browser Internet Explorer)

 

แบบประเมิน/แบบสอบถามที่เปิดให้ตอบ
 

- แบบประเมินโครงการฝึกอบรมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel"
   ทำแบบประเมิน

** เอกสารประกอบการอบรม **


 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน/แบบสอบถามที่ปิดแล้ว
 
  แบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการบริหารภารกิจโดยรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วท.บร.11)
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากรสายปฏิบัติการ

  แบบสำรวจและประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการของสำนักงานคณบดี และการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

แบบประเมินโครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์ การบรรยาย เรื่อง "ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร"
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 แบบประเมินโครงการ “BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากรสำนักงานคณบดี

  แบบสอบถาม การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากร/นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

  แบบประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับ : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
สำหรับ : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
สำหรับ : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : -

  การประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับ : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : -

 
  แบบประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร" วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
สำหรับ : คณาจารย์/บุคลากร/นิสิต/บุคคลทั่วไป
 ปิดแบบประเมิน : 10 ก.ค. 59

  แบบประเมินโครงการ เปิดโลกชุมนุม วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : 14 ก.ค. 59

  แบบประเมินโครงการ Sci-SWU First Date วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
สำหรับ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : 10 ก.ค. 59

  แบบประเมินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตร
สำหรับ : ผู้บริหาร/บุคลากรสำนักงานคณบดี
 ปิดแบบประเมิน : 29 มิ.ย. 59

  โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
สำหรับ : อาจารย์/บุคลากร/นิสิต คณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : 29 มิ.ย. 59

  แบบสอบถามโครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
สำหรับ : อาจารย์/บุคลากร/นิสิต คณะวิทยาศาสตร์
 ปิดแบบประเมิน : 20 มิ.ย. 59

  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น.)
สำหรับ : อาจารย์/บุคลากร/นิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ปิดแบบประเมิน : 27 พ.ค. 59

  การประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับ : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์/นิสิต
ปิดแบบประเมิน : 30 ก.ย. 58

  แบบประเมินโครงการวัยใสใส่ใจคุณธรรม สืบสานความเป็น มศว ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19, 26 สิงหาคม 2558 และ 2, 9, 16, 19 กันยายน 2558
สำหรับ : อาจารย์ และนิสิต
ปิดแบบประเมิน : 30 ก.ย. 58

  แบบประเมินโครงการประชุมเชียร์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 สิงหาคม ถึง กันยายน 2558 ณ มศว ประสานมิตร
สำหรับ : อาจารย์ และนิสิต
ปิดแบบประเมิน : 30 ก.ย. 58

  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรม 1)
สำหรับ : ผู้บริหาร/บุคลากร
ปิดแบบประเมิน : 20 ส.ค. 58

  แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
สำหรับ : นิสิต/คณาจารย์/บุคลากร/บุคคลทั่วไป || (หลักสูตร 6.1)

  แบบประเมินโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
สำหรับ : นิสิต/คณาจารย์/บุคลากร/บุคคลทั่วไป

  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 5.1, 5.2, 6.1)

  แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  (หลักสูตรคอมพิวเตอร์)
สำหรับ : นิสิตคอมพิวเตอร์ || หลักสูตร (5.3, 5.4 TQF ข้อ 6)

  แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร (หลักสูตร 4.3)

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 3.3)

 
สำหรับ : นิสิต/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรทั่วไป || (สำนักงาน)

  แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร (5.3, 5.4 TQF ข้อ 6)

  แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
สำหรับ : นิสิต || (หลักสูตร 3.3)

 
สำหรับ : นิสิต/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรทั่วไป

  แบบประเมินโครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับ : นิสิต/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรทั่วไป

  แบบประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร วันที่ 10 เมษายน 2558

  แบบประเมินโครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ วันที่ 9 เมษายน 2558

  แบบประเมินโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 16.45 น. ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  แบบ ประเมินโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 :  การประชุมยกร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

  แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
วันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 13.15 น. ณ ห้อง 19 - 403/1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการต่อบริการในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ... ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8)
ภายในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

  แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7

  แบบประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม

  แบบประเมินโครงการ "งานวันขึ้นปีใหม่" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ประชาพิจารณ์ออนไลน์ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับ พ.ศ. 2558 - 2562)

  แบบประเมิน "ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม"
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

  แบบประเมินความพึงพอใจ การทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557

  แบบประเมินความพึงพอใจ การทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557


Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128


This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0