ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  แบบฟอร์ม วท 5-01
  ว.1-ด

  แบบฟอร์ม วท 5-01
  ว.1-ช
  ว.1-ด

ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 2560
  แบบฟอร์ม วท 5-01
  ว.1-ด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 2560
  แบบฟอร์ม วท 5-01
  ว.1-ช
  ว.1-ด

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 59 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 59 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช (.docx)
  ว.1-ด (.docx)

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1)

 ทิศทางและกรอบวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 (.pdf)

► ประเภททุนเดี่ยว (ทุนริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง) ► ประเภททุนชุด

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนริเริ่ม ประจำปี 59 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ด (.docx)

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุน ประเภททุนชุด ประจำปี 59 (.pdf)
  แบบฟอร์ม วท 5-01 (.doc)
  ว.1-ช (.docx)
  ว.1-ด (.docx)

 


 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18408

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0