Montawan / 8 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

แบบกรอกประเมินภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2560)

          รายละเอียดสมรรถนะ
          แบบเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน (วท.บร.02)
          แบบบันทึกข้อตกลง (วท.บร.06) แบบประเมินภาระงาน (วท.บร.07) และภาระงาน (วท.บร.08)
          แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติที่ดี (วท.บร.09)

Print
4529

Categories

Archive