http://bio.science.swu.ac.th/

ภาควิชาชีววิทยา เจาะลึกทุกรายละเอียดของศาสตร์ชีววิทยา ทั้งพืชและสัตว์ ตั้งแต่ระดับอณูชีววิทยาไปจนถึงนิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และชีววิทยาศึกษา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม และเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 

หลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.)
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปร.ด.)

 http://chem.science.swu.ac.th/

ภาควิชาเคมี ผลิตบัณฑิตใน 2 สาขา คือวิทยาศาสตร์เคมี และการศึกษาเคมี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการและมีความรอบรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของเคมี การเรียนการสอนเป็นแบบควบคู่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะเพื่อไปประกอบวิชาชีพ ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี

 

หลักสูตร
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)
สาขาวิชาเคมี (วท.ม.)
สาขาวิชาเคมี (กศ.ม.)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ปร.ด.)

 

http://cs.science.swu.ac.th/

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทักษะและคุณภาพด้านการเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ Mobile application การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาหุ่นยนต์ การพัฒนาเกม และงานด้าน Virtual Reality/Augmented Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน

ภาควิชามีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ การทำโครงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม) 


 
 

http://gsc.science.swu.ac.th

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัย รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เช่น การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การทำโครงการบริการวิชาการ และการฝึกสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

 

หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)

 http://home.science.swu.ac.th/

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตั้งปี พ.ศ.2512 ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีพันธกิจในการศึกษา วิจัย ให้บริการวิชาการ

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ใน 3 กลุ่มวิชา คือ วิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ และการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด ด้วยปณิธานว่าคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตทีดีต่อสังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)

 

http://materials.science.swu.ac.th/

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนและสร้างงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ การปรับปรุงคุณภาพ การใช้ประโยชน์ และกระบวนการผลิตวัสดุ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวัสดุ ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สู่ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านการจัดการศึกษาด้วยระบบสหกิจศึกษาที่จะบ่มเพาะให้ได้บัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

หลักสูตร
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.ม.)


 
 http://math.science.swu.ac.th/

ภาควิชาคณิตศาสตร์มีหลักสูตรคณิตศาสตร์ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 6 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.คณิตศาสตร์ วท.บ.สถิติ กศ.บ.คณิตศาสตร์ (5 ปี) กศ.ม.คณิตศาสตร์ กศ.ด.คณิตศาสตร์ และปร.ด.คณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์มุ่งมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และสถิติ ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ

 

หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.ม.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปร.ด.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.ด.)

 

http://micro.science.swu.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านต่างๆ ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การก่อโรคจากจุลินทรีย์ การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ  เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน

 

หลักสูตร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (วท.ม.)
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (ปร.ด.)

 http://physics.science.swu.ac.th/

ภาควิชาฟิสิกส์ มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในด้านฟิสิกส์จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และการทำงานวิจัยที่ทันต่อกระแสนวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ของของแข็ง ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน สารตัวนำยิ่งยวด ฟิสิกส์วัสดุ เทคโนโลยีฟิล์มบาง อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานทดแทน

ผลงานวิจัยที่หลากหลายจากภาควิชาได้รับการเผยแพร่ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาฟิสิกส์จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตนักฟิสิกส์และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูฟิสิกส์ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

 

หลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)


 
 

http://sciedcenter.swu.ac.th/

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษามุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่หลอมรวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มุ่งพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล ดังปรัชญาของศูนย์ที่ว่า “วิทยาศาสตรศึกษาสร้างความเจริญงอกงามด้วยความเข้าใจธรรมชาติ”

 

หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (กศ.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (กศ.ด.)

 

http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=16441&language=th-TH

สำนักงานคณบดีทำหน้าที่สนับสนุนในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจที่ กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่ประสานงานควบคุม ดูแลตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่เป็น 4 งานได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานแต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ

 

หน่วยงาน
งานบริหารและธุรการ
งานบริการวิชาการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน