en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกรอกแบบประเมินกรอกแบบประเมินปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา) ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563
การกรอกแบบประเมินกรอกแบบประเมินปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา) ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563

การกรอกแบบประเมินกรอกแบบประเมินปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา) ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่พำนักในเขตบางแคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่พำนักในเขตบางแคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่พำนักในเขตบางแคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2564  

RSS
First2Lastผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563
แสดงความยินดีแก่ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

แสดงความยินดีแก่ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021)
แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021)

แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 (GYSS2021)

RSS
2Last

ทุนการศึกษา

ทุนวิจัยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์