Montawan / 30 พฤษภาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)" ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1101 ชั้น 11) อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2562

          - เอกสารประกอบการอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจ


คลิก : แบบประเมินความพึงพอใจ

กำหนดการและหัวข้อบรรยาย

เวลา รายละเอียด
8.30 – 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
9.00 – 12.00 น.

บรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดยวิทยากร นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์
- หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Security ในโลกยุคดิจิทัล
- รู้จักกับ Social engineering
- ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (System security)
- การระบุตัวตนพื้นฐาน (Basic Identification)
- เพิ่มความปลอดภัยให้ account ด้วย 2 factor authentication (2fa)
- วิธีการ shopping online อย่างปลอดภัย

12.00 – 12.15 น. - ซักถามและแสดงความคิดเห็น  
- ปิดโครงการและรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 10.25 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 18424

Print
6242

Categories

Archive