Montawan / 6 พฤษภาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

แสดงความคิดเห็น (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "(ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2559

          สายวิชาการ
          สายสนับสนุนวิชาการ

          *กรุณา log in ด้วย Account GAFE (E-mail g.swu.ac.th)

Print
11859

Categories

Archive