Montawan / 4 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Let's Save Our Sea

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
          ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
11288

Categories

Archive