Montawan / 16 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ" ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-601 ชั้น 6 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด (กำหนดการ) ดังลิงค์ http://news.swu.ac.th/doc/200325031.pdf

         ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2559 จำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : ฝ่ายอาคารและสถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18433

Print
11773

Categories

Archive