โครงการจัดการความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย (statistics for research)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย (statistics for research)" ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ให้เกียรติบรรยาย

         ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 12 มีนาคม 2561 จำนวนจำกัด 60 ท่าน

         - กำหนดการ
         - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
         - แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

         1. Data Analytics Concepts (pptx)
             1.1 บทความวิจัย การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษาของระบบ ATutor (pdf)
             1.2 Data model ATutor (pdf)

          2. Overview of Statistical Techniques Selection (pptx)
             2.1 Summary of statistics used in ScienceAsia journal articles (pdf)
             2.2 Reporting Statistical Data Analysis Results (Worksheet) (pdf)
             2.3 Output from SPSS (pdf)
             2.4 WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION (IV) (pdf)

          3. การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R และ Weka (pdf)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร.18427

Print
9919

Categories

Archive