แผนยุทธศาสตร์

เอกสาร ดาวน์โหลด
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุงเดือนกรกฎาคม 2564)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2562)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2561)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2559)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)