การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) เข้าร่วม “การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)” ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

          Zoom meeting

          link : https://zoom.us/j/95436691002?pwd=V0pRUGo5MllESVJ4YTRYTHo3NXVrdz09 
          Meeting ID: 954 3669 1002
          Passcode: 793212

          โดยขอความร่วมมือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) “ร่วมเสนอ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)” ลงในแบบฟอร์ม (Google Form) ดังลิงก์ https://bit.ly/3OzE4bf ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. เพื่อที่คณะกรรมสรรหาฯ จะนำไปสรุปเพื่อมานำเสนอในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ต่อไป

          ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลเก่าซึ่งมีเป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ของ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (ไฟล์แนบ 1)  ร่วมกับข้อกำหนดที่บังคับใน (ร่าง) ฉบับใหม่ (ไฟล์แนบ 2)

          เอกสารแนบ

          1. ข้อมูลเก่าเพื่อประกอบการพิจารณา
          2. ข้อกำหนดที่บังคับ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Print
2745

Categories

Archive