โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
Montawan / 9 มีนาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561"

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญและส่งเสริม ให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาการ จึงได้จัดทำ “โครงการหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาความเข้มแข็งของการวิจัย และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างมีทิศทางเพื่อส่งเสริมให้คณะและมหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยต่อไป

        ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
14730

Categories

Archive