Montawan / 28 กุมภาพันธ์ 2559 / Categories: ทุนการศึกษา

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนิสิตทุน สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium เมื่อปีการศึกษา 2557 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  เพื่อสมัครขอรับ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นภาษาอังกฤษ
         เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 29 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
8505

Categories

Archive