1. ทำแบบบันทึกขอเสนอโครงการบริการวิชาการ
     - แบบฟอร์มขอเสนอโครงการบริการวิชาการ (1_1.1) 
     - ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (1_1.2) 
     - แบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

2. หลังจากได้รับแจ้งว่าโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ดำเนินการขออนุมัติ
     - แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ (2) 

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
     - คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3_3.1) 
     - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ (3_3.2) 

4. ทำเล่มปิดโครงการ พร้อมแนบฟอร์มรายงานการรับจ่ายเงินโครงการ
     - ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว (4_4.1)  
โดยแนบพร้อมกับ 
          - หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ
          - โครงการที่ได้รับอนุมัติ
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
          - มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
          - ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
          - หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
     - สรุปโครงการ (ส่งแผนฯ) (4_4.2) 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ
 ตัวอย่างใบเสร็จสำหรับการจัดซื้อวัสดุ (ตัวอย่าง 1, ตัวอย่าง 2
 การจองห้อง (roombook, ค่าใช้จ่าย
 การจองที่จอดรถ จากส่วนพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 การขอ buasri ID จากสำนักคอมพิวเตอร์