ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก : แหล่งทุนภายในประเทศ