University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ  ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2559 ...

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู จำนวน 4 อัตรา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครู จำนวน 4 อัตรา

ได้แก่ ครูสอนวิชาเคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-204กข อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสวี  จิตราภิรมย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ... [*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

First139140141142144146147148Last

Categories

Archive