รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2560

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.38 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 4.06 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.58 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 4.00 (ดี)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 3.00 (พอใช้)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 4.75 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.27 (ดี)


 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การติดตามผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน (ส.ค.60 - ม.ค.61)

ระดับ การรายงาน หมายเหตุ
คณะ
  1. ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ผ่านระบบ QA SAR Online
  2. โครงร่างองค์กร (OP: Organizational Profile)
ระบบ QA SAR Online ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
หลักสูตร เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  


แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561
Template รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอส่วนกลางประกาศ)
 แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 หลักเกณฑ์การจ่าย – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
แจ้งรายชื่อผู้ประเมินและผู้ประสานงาน Tier 1  และ Tier 2 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
Tier 3 ฝ่าย QD ดำเนินการประสานงานให้
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
รับการประเมิน Tier 1 และ Tier 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 (ตามแผนฝ่าย QD)
Tier 3
13-15 มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561 (ตามแผนฝ่าย QD)
ระยะเวลาในการประเมิน อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 1 วัน
จำนวนผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3คน
กำหนดการส่งรายงาน ผลการประเมิน (AS3)
ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 14 วันหลังการประเมิน

  • ตัวเล่มรายงาน SAR และ AS3 พร้อมลงนามผู้เกี่ยวข้อง
  • CD ประกอบด้วยไฟล์รายงาน SAR + AS3 (ทั้ง word และ PDF) และ ไฟล์ CDS (รูปแบบ excel)  รวม 5 ไฟล์
  • อย่างละ 2 ชุด (คณะ 1 ชุด และ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1 ชุด)
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
กำหนดการบันทึกผลการประเมินคุณภาพ
ในระบบ CHA QA Online

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียด รายละเอียดการประเมิน

รายละเอียดการประเมิน

หมายเหตุ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และส่งมหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2561

รายชื่อผู้ประเมิน รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.)


สำหรับหลักสูตร Tier3: ประเมินโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)    

  1. จัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 และรายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ AUN-QA  (รายงานทุก criteria แต่ประเมินเฉพาะ 1-5)  เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดย หลักสูตร
  2. คัดเลือก แต่งตั้ง และประสานงานเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  4. บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และข้อมูล input องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ในระบบ CHE QA Online ดำเนินการโดยหลักสูตร

 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (ครั้งที่ 1: 17 พ.ค. 61, ครั้งที่ 2 : 28 พ.ค. 61, ครั้งที่ 3-ปิดเล่ม : 31 พ.ค. 61)  (มติการประชุมเมื่อ 16 มี.ค. 61)
 วันที่ประชาพิจารณ์  7 มิ.ย. 61  (มติการประชุมเมื่อ  16 มี.ค. 61)
 วันที่รับการประเมิน 18 ก.ค. 61 
 ผู้รับผิดชอบจำแนกตามตัวบ่งชี้
 แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ รอบ 6 เดือน
     องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต  (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 2. การวิจัย (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ  (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ (ผลการดำเนินงาน)
      สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 Template รายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดาว์นโหลดได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
 ข้อมูลส่วนกลาง สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 เอกสารและฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เข้าได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ > เมนู SWU IQA > ระบบคุณภาพหลักสูตร)

 

แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(3.3)R : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน
 

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน || หลักสูตร 4.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(4.3) : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.ตรี) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)B : .pdf | .docx
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.โท-ป.เอก) SCI_QA_C(3.3, 5.1, 5.2, 6.1)G : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2560)
 สำหรับ : นิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 || หลักสูตร 5.4
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(5.4) : .pdf | .docx
ผลการตอบแบบประเมิน

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 2560)
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 5.3
แบบประเมิน : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ผลการตอบแบบประเมิน : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต