การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรกศ.ม. ประจำปีการศึกษา 2560

  คู่มือฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560

แผนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ศษ 532 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
  ศษ 533 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

โดยมีแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

  แบบ ศษ 532-1 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา)
  แบบ ศษ 532-2 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา)
  แบบ ศษ 532-3 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ)
  แบบ ศษ 532-4 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง)
  แบบ ศษ 532-5 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

  แบบ ศษ 533-1 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้บริหารสถานศึกษา)
  แบบ ศษ 533-2 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา)
  แบบ ศษ 533-3 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ)
  แบบ ศษ 533-4 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครู/อาจารย์พี่เลี้ยง)
  แบบ ศษ 533-5 (แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศก์)

ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอผลงานเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (.pdf)
แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 (.doc)
แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (.pdf)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (.doc)
สมอ.08 (แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร) (.doc)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV) (.doc)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกผลการตัดเกรด (.pdf) (.xls)

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สรุปผลแบบประเมิน (ปีการศึกษา 2560)

 แบบแสดงความคิดเห็นศิษย์เก่า ชุดที่ 1 (pdf)
 แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอน ชุดที่ 2 (pdf)
 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ชุดที่ 3 (pdf)
 แบบการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4 (pdf)