รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ (AS3)
2558

ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.46 (ผลการประเมิน)


ระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต : 4.35 (ดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย : 4.37 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม : 5.00 (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ : 5.00 (ดีมาก)
เฉลี่ยรวมทุกต้วบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ : 4.61 (ดีมาก)


ระดับมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 4.36

 


  การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

          ตามที่ประชุม ทปอ. มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะทำงานฯ ได้พัฒนาขึ้นโดยบูรณาการระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกัน ตามแนวทาง EdPEx เพื่อมุ่งสู่การดำเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป  ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย มีมติพิจารณาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 คือ IQA และเตรียมความพร้อมสำหรับ CUPT QA สำหรับปีการศึกษาถัดไป

แผนพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร)
 รายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

รายละเอียด ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
แจ้งรายชื่อผู้ประเมิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ภายในวันที่ 30มิถุนายน 2559
กำหนดการประเมิน เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559
ระยะเวลาในการประเมิน 1 วัน 2-3 วัน
จำนวนผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน อย่างน้อย 3คน
กำหนดการส่งรายงาน ผลการประเมิน (AS3)
ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 14 วันหลังการประเมิน
(ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
ภายใน 14 วันหลังการประเมิน
(ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559)
กำหนดการบันทึกผลการประเมินคุณภาพ
ในระบบ CHA QA Online
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

   
    หลักเกณฑ์การจ่าย – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร)
    แบบเสนอรายชื่อผู้ประเมิน
        ระดับคณะ (doc)
       
 ระดับหลักสูตรแบบต้องการเผยแพร่หลักสูตร (doc)
       
 ระดับหลักสูตรแบบทั่วไป (doc)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

 


 ข้อมูลกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (รวบรวมโดยฝ่ายประกันคุณภาพฯ มศว)

 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (ครั้งที่ 1: 21 มิ.ย. 2559  ครั้งที่ 2: 27 มิ.ย. 2559  ครั้งที่ 3-ปิดเล่ม: 7 ก.ค. 2559)
 วันที่ประชาพิจารณ์ 11 ก.ค. 2559 : เล่มฉบับก่อนประชาพิจารณ์
 วันที่รับการประเมิน 2 - 4 ส.ค. 2559

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูล (ปรับปรุง มิ.ย.2559)
แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ รอบ 6 เดือน
     องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต  (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 2. การวิจัย (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ  (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ผลการดำเนินงาน)
     องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ (ผลการดำเนินงาน)
      สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 แผ่นงานติดตามผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ รอบ 9 เดือน
      องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต  (ผลการดำเนินงาน)
      องค์ประกอบที่ 2. การวิจัย (ผลการดำเนินงาน)
      องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ  (ผลการดำเนินงาน)
      องค์ประกอบที่ 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ผลการดำเนินงาน)
      องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ (ผลการดำเนินงาน)
 แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประจาปีการศึกษา 2558

Template รายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2559)
    
Word | PDF
Template รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (AS3) (ฉบับปรับปรุง 20 มิถุนายน 2559)
     Word
  โปรแกรมการคำนวณ ระดับหลักสูตร (Common Data Set (CDS)) ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 7 กรกฏาคม 2559) 
     Excel

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
      ตัวบ่งชี้ 2.1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต | ข้อมูลดิบผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่  9 มิถุนายน 2559) | แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต | ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูลจากฝ่ายประกันคุณภาพ) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
      ตัวบ่งชี้ 2.2 
           
สรุปร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)  |
           
ข้อมูลดิบผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำจากบัณฑิต (ข้อมูล ณ วันที่  9 มิถุนายน 2559) | 
           สถิติและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559) | ปริญญาโท ผลงานของนิสิตตีพิมพ์ | ปริญญาเอก ผลงานของนิสิตตีพิมพ์

      ตัวบ่งชี้ 3.3 จำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปโดยกองบริการการศึกษา
      ตัวบ่งชี้ 5.3 สรุปผลแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ผลของแบบสอบถาม (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(3.3)R : .pdf | .docx

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ผลของแบบสอบถาม (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(3.3)S : .pdf | .docx

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 สำหรับ : อาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน || หลักสูตร 4.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ผลของแบบสอบถาม (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(4.3) : .pdf | .docx

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 5.1, 5.2, 6.1
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ผลของแบบสอบถาม (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.ตรี) SCI_QA_C(5.1, 5.2, 6.1)B : .pdf | .docx
ดาวน์โหลดแบบประเมิน (ป.โท-ป.เอก) SCI_QA_C(5.1, 5.2, 6.1)G : .pdf | .docx

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 2558)
 สำหรับ : นิสิต || หลักสูตร 5.3
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online) 
ผลของแบบสอบถาม
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
     (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)

     สามารถดูในส่วนของแต่ละหลักสูตรโดยใช้ตัว filter ที่ row แรกของตารางผลแบบประเมิน เพื่อคัดกรองดูเฉพาะข้อมูลของหลักสูตรที่ต้องการ หรือสามารถ download ข้อมูลไปดูในรูปแบบไฟล์ Excel (.xlsx) หรือ PDF ได้ โดยกดที่ File > Download as > และเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการ

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2558)
 สำหรับ : นิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2558 || หลักสูตร 5.4
แบบสอบถามความคิดเห็น (Online)
ผลของแบบสอบถาม (*กรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูผล)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน SCI_QA_C(5.4) : .pdf | .docx